nejnižší ceny prvotřídní technologiepřes 150 trhů
Burzovní pojmy


A B C D E F G H I L M N O P R S T U VA

Arbitrage (arbitráž)
Obchodování na dvou a více trzích současně (nebo s podobnými výrobky na témž trhu) kvůli získání výhody dočasného znehodnocení za účelem vytvoření zisku.

At-the-money (za peníze)
V opcích, když je uplatněná cena rovna ceně podkladové smlouvy.


B

Bear Market (medvědí trh)
Trh charakterizovaný klesáním

Bid (nabídka)
Sazba, za kterou chce dealer nakoupit základní měnu

Big Figure (velká cifra)
První tři číslice směnného kurzu, např. 1,62 USD za libru, nebo 1,49 DEM za USD

Bull Market (býčí trh)
Trh charakterizovaný růstem cen


C

Cable (kabel)
Dealerský slang pro směnný kurz britský sterling / USD

Call (nákup)
Možnost, která dává kupujícímu právo na dlouhodobou pozici v podkladové smlouvě za určitou cenu; vydavateli nákupní opce (prodávajícímu) může být v podkladové smlouvě dána krátkodobá pozice, jestliže kupující uplatní svůj nákup

Call Rate (sazba nákupu)
Úroková sazba na jednu noc

Cash Market (hotovostní trh)
Trh pro nákup a prodej fyzických měn

Convertible Currency (směnitelná měna)
Měna, kterou lze směnit za jiné měny nebo zlato bez oprávnění od centrální banky.

Counterparties (smluvní strany)
Obě strany nějaké transakce

Cross Rate (křížový kurz)
Směnný kurz, který nezahrnuje USD

Currency Clause (měnová klauzule)
Klauzule ve vývozní smlouvě, ve které je splatná suma uvedena ve měně kupujícího; ale tato splatná částka se bude měnit podle směnného kurzu mezi měnou kupujícího a prodávajícího


D

Day Trading (denní obchodování)
Týká se otevření a uzavření téhož místa nebo míst v rámci denního obchodování

Delta
U opcí, také se nazývá poměr neutrální kompenzace. Vyjadřuje očekávanou změnu v ceně opce, danou změnou v ceně jedné jednotky podkladové smlouvy

Derivative (odvozenina)
Finanční nástroje, jako jsou budoucí obchody a opce, které odvozují svoji hodnotu od podkladových cenných papírů, včetně dluhopisů, směnek, měn a akcií.

Discount (sleva)
Levnější než cena při okamžitém dodání, např. budoucí sleva

Dollar Rate (dolarová sazba)
Když je proměnná částka cizí měny uváděna vůči jedné jednotce USD, bez ohledu na to, kde dealer je nebo ve které měně údaj požaduje. Velkou výjimkou je kabel – sazba britský sterling / USD, který se uvádí coby jednotky USD vůči britskému sterlingu.


E

EMS
European Monetary Systém (Evropský peněžní systém)

ERM
Exchange Rate Mechanism (mechanizmus směnných kurzů)

Eurobond (euroobligace)
Obchodovatelný dlužní cenný papír, vydaný mimo zemi, do které patří měna tohoto dluhu.

Eurodollar (eurodolar)
Dolarový vklad, nabytý osobou nebo bankou, která nesídlí ve Spojených státech, a tedy nepodléhá omezením rezerv USA

European Currency Unit (evropská měnová jednotka)
Měnová jednotka v EMS, kde je tato jednotka definována součtem množství každé z národních měn členů EMS, takže hodnota ECU se mění podle třetích měn, jako je např. USD.

Exchange Control (devizová kontrola)
Vládní předpisy, omezující nebo zakazující určité typy transakcí s cizími měnami, včetně nákupů ze zahraničí, plateb úroků a dividend do zahraničí, a investic do zahraničí.

Exchange Rate Depreciation (znehodnocení směnného kurzu)
Měna, která ztrácí na hodnotě vůči jedné nebo více jiným měnám, zvláště když k tomu dojde spíše v důsledku přirozené nabídky, než oficiálního znehodnocení

Exchange Rate Risk (riziko směnného kurzu)
Potenciální ztráta, ke které by mohlo dojít kvůli pohybu ve směnných kurzech

Exposure (ohrožení)
Finanční riziko obchodu, které je možno kategorizovat podle jeho příčiny nebo zdroje. Měnová ohrožení jsou ohrožení z rizika směnného kurzu.


F

Fed
Zkratka pro Federal Reserve System (Systém federálních rezerv) USA. V domácím kontextu Fed obvykle znamená jeho radu guvernérů, nebo Federal Reserve Bank (Banka federálních rezerv) v New Yorku; v kontextu devizového obchodu to obyčejně znamená druhou uvedenou variantu.

Federal Open Market Committee (FOMC) (Federální výbor pro volný trh)
Výbor Systému federálních rezerv, provádějící klíčová rozhodnutí. Zápisy z jeho jednání jsou publikovány asi s jednoměsíčním zpožděním a ukazují současné postoje měnové politiky USA.

Figure (cifra)
Dealerský slang, znamenající "00" a označující úroveň směnného kurzu. Je-li německá marka uváděna jako 1.7300/1.7310 za USD, kurz může být uváděn jako "cifra/deset" (chápáno tak, že zůstane 1.73)

Fixed Exchange Rate (pevný směnný kurz)
Oficiální sazba stanovená finančními úřady pro jednu nebo více měn. V praxi je i pevným směnným kurzům dovoleno kolísat mezi konečným horním a dolním intervenčním bodem.

Flat / Square (paušální / vyrovnaný)
Tam, kde klient neobchodoval v dané měně, nebo tam, kde je dřívější obchod obrácen, takže se vytvoří neutrální (paušální) pozice

Floating Exchange Rate (pohyblivý směnný kurz)
Když je hodnota měny určována nabídkou a poptávkou

Forex
Zkratka pro cizí měnu, také, also FX

Forward Points (budoucí body)
Rozdíl úrokových sazeb mezi dvěma měnami, vyjádřený v bodech směnného kurzu. Tyto budoucí body se přičítají k okamžité sazbě, nebo se od ní odečítají, aby se získala budoucí nebo přímá sazba.

Forward Rate (budoucí sazba)
Sazba, za kterou je smlouva cizí měně dnes uzavřena s úhradou v určené budoucí datum.

Fundamental Analysis (základní analýza)
Analýza založená na ekonomických faktorech.

Futures (termínové obchody)
Smlouvy uvádějící závazek nakoupit nebo prodat aktivum ve stanovené datum v budoucnosti.


G

GTC "Good Till Cancelled" (příkaz platný až do odvolání)
Příkaz ponechaný dealerovi, aby nakoupil nebo prodal za pevnou cenu. Platí, dokud není odvolán.


H

Hard Currency (tvrdá měna)
Měna, u které se očekává, že její hodnota zůstane stabilní nebo se zvýší vůči jiným měnám.

Hedging (pojištění proti ztrátě)
Transakce pojištění proti ztrátě je transakcí, která chrání aktivum nebo pasivum proti kolísání směnného kurzu.


I

Initial Margin (počáteční marže)
Úložka vyžadovaná předtím, než klient může provést obchod.

Interest Parity (úroková parita)
Teorie úrokové parity je, že pokud existují dva finanční nástroje v různých měnách, ale totožné z hlediska rizika a splatnosti (např. tříměsíční britské státní obligace a americké pokladniční poukázky, pak rozdíl v úrokové sazbě těchto nástrojů se odrazí v prémii nebo slevě u budoucího směnného kurzu.

In-the-Money (při penězích)
V kupních opcích, když je žádaná cena pod cenou podkladové smlouvy. V prodejních opcích, když je žádaná cena nad cenou podkladové smlouvy. Opce in-the-money jsou nejdražšími opcemi, protože prémie zahrnuje vnitřní hodnotu

Intrinsic Value (vnitřní hodnota)
U nákupních a prodejních opcí in-the-money je to rozdíl mezi žádanou cenou a cenou podkladové smlouvy.


L

Leads and Lags (zrychlení a zpoždění)
Proces urychlení nebo zpomalení plateb nebo příjmů v cizí měně, když se očekává změna směnných kurzů.

Leverage (pákový nástroj)
Prostředek, kdy malá úložka marže může kontrolovat mnohem větší celkovou hodnotu smlouvy, mechanizmus, který určuje schopnost vytvářet výjimečné zisky se současným udržováním rizikového kapitálu na minimu.

Limit Order (limitovaný příkaz)
Vydaný příkaz, který má omezení ke svému provedení. Klient specifikuje cenu a příkaz může být proveden jen tehdy, když trh dosáhne této ceny.

Lombard Rate (lombardní sazba)
Německý termín pro úrokovou sazbu, dávanou na půjčky proti zajištění zastavených papírů. Používá ji zvláště Bundesbanka, která svoji lombardní sazbu normálně udržuje asi 1/2% nad svojí diskontní sazbou

London Interbank Offered Rate (LIBOR) (sazba nabízená londýnskými bankami)
Úroková sazba, za kterou jsou banky v Londýně připraveny půjčovat finance prvotřídním bankám)

Long Position (dlouhodobá pozice)
Pozice, kdy klient nakoupil měnu, kterou už nevlastní. Normálně vyjadřovaná v základních měnových termínech, např. dlouhé USD (krátké německé marky)


M

Margin (marže)
Hotovost nebo záruka, uložená klientem, který si přeje obchodovat.

Maturity (splatnost)
Datum vyrovnání


N

Not Held Basis Order (příkaz na bázi bez zodpovědnosti)
Příkaz, kdy může být obchodována cena stejná nebo dokonce lepší, než je požadována klientem, ale příkazce nenese zodpovědnost, když příkaz není vykonán.


O

Offer (nabídka)
Sazba, za kterou chce dealer prodat základní měnu.

One Cancels Other (OCO) Order (jeden příkaz ruší druhý)
Tam, kde provedení jednoho příkazu automaticky ruší předchozí příkaz

Open Position (volná pozice)
Jakýkoli obchod, který nebyl vyrovnán fyzickou platbou, ani zrušen rovnocenným a opačným obchodem ve stejné datum účinnosti


Option (opce)
Právo, ale ne závazek, nakoupit nebo prodat takové aktivum, jako je měna, ve stanovený den v budoucnosti, nebo před ním


Out-of-the-Money (bez peněz)
V kupních opcích, když je žádaná cena nad cenou podkladové smlouvy a v prodejních opcích, když je žádaná cena pod cenou podkladové smlouvy.

Outright Forward (přímá budoucí)
Transakce v cizí měně, zahrnující buď nákup, nebo prodej měny pro vyrovnání k budoucímu datu.

Outright Rate (přímá sazba)
Budoucí sazba obchodu v cizí měně

Overnight Trading (obchodování přes noc)
Týká se nákupu a prodeje mezi 21.00 hod a 7.00 hod.

Over-the-Counter Transaction (OTC) (transakce přes přepážku)
Transakce zorganizovaná přímou dohodou, obvykle po telefonu, a to spíše než na burze.


P

Point (bod)
0.0001 nějaké jednotky; např. jestliže GBP/USD je 1.6220, pak 1.6219 je o jeden bod nižší.

Political Risk (politické riziko)
Potenciál ztrát, vyvstávajících ze změny vládní politiky.

Premium (prémie)
V opcích cena nákupu nebo prodeje, kterou kupující na počátku zaplatí vydavateli opce (prodávajícímu)

Price Risk (Market Risk) (cenové riziko – tržní riziko)
Riziko pádu tržní hodnoty zahraniční investice (měřeno v domácí měně investora) v důsledku nepříznivé změny v hodnotě měny investice

Principal (příkazce)
Druhá smluvní strana, která nakupuje a prodává měny na svůj vlastní účet, coby protiklad makléře, který představuje nakupujícího prodávajícímu, a naopak.

Purchasing Power Parity (parita kupní síly)
Předpoklad, že v dlouhodobém výhledu změny směnného kurzu dvou měn budou výsledkem rozdílů v relativní míry inflace v dotčených dvou zemích

Put (prodejní opce)
V opcích, kde kupující prodejní opce má právo zaujmout krátkou pozici v podkladové smlouvě při žádané ceně, dokud opce nevyprší; prodávající (vydavatel) prodejního závazku sám zaujme ve smlouvě dlouhou pozici při žádané ceně, jestliže kupující provede svoji kupní opci.


R

Resistance (odpor)
Cenová úroveň, při které byste očekávali konání prodeje v důsledku technické analýzy. Odporová úroveň jedné měny je podpůrnou úrovní pro druhou.

Risk Neutrality (neutralita rizika)
Postoj, že riziko by se ani nemělo vyhledávat, ani by se mu nemělo vyhýbat, ale mělo by být přijímáno, kdykoli nastane.

Rollover (přesun do budoucnosti)
Tam, kde vyrovnání nějakého obchodu je přesunuto dopředu na jiné datum účinnosti na základě rozdílu úrokových sazeb obou měn.


S

Settlement (vyrovnání)
Skutečná směna základní měny a měny mezi příkazcem a klientem.

Short (krátká)
Tržní pozice, kde klient už prodal měnu, kterou už nevlastní. Normálně se vyjadřuje v termínech základní měny, např. krátké USD (dlouhé německé marky)

Soft Currency (měkká měna)
Měna, u které je očekávána devalvace nebo pokles vůči jiným měnám, nebo jejíž směnný kurz musí být podpořen intervencí centrální banky nebo devizovými zásahy.

Speculation (spekulace)
Nákup nebo prodej měny v očekávání pohybu směnného kurzu, aby bylo dosaženo zisku, a to buď na témž trhu, nebo mezi dvěma různými trhy, např.hotovostními trhy cizích měn a trhy odvozenin

Spot (okamžitý)
Okamžitý znamená, že datum vyrovnání obchodu je dva pracovní dny vpředu.

Spread (rozpětí)
Rozdíl v cenách mezi nabídkovou a poptávkovou sazbou

S Loss Order (or S) (ztrátový příkaz)
Příkaz k nákupu nebo prodeji, když je dosaženo určité ceny buď nad, nebo pod cenu, která převažovala, když byl příkaz vydán

Strike Price (žádaná cena)
U kupních opcí specifikovaná cena, při které má kupující právo koupit podkladovou smlouvu.

Structural Hedging (strukturální pojištění proti ztrátě)
Proces snížení nebo eliminace ohrožení měny vyrovnáním pohledávek a závazků v každé měně, nebo v měnovém bloku za účelem minimalizace čistého ohrožení.

Support (podpora)
Cenová úroveň, při které očekáváte uskutečnění nákupu. Viz odpor

Swap (výměna)
Dohoda mezi dvěma stranami o výměně řady budoucích plateb. Při měnové výměně jsou výměny plateb ve dvou měnách, z nichž jednou je často USD.

Swift
Society for Worldwide International Fund Transfers (Společnost pro celosvětové mezinárodní přesuny financí) je nadnárodní službou pro přesuny financí, sídlící v Belgii a v Holandsku.


T

Technical Analysis (technická analýza)
Analýza založená na činnosti trhu prostřednictvím technické studie, klouzavých průměrů, objemu, otevřeného zájmu, kolísání, tvoreb, stochastiky a dalších technických ukazatelů

Thin Trading (řídké obchodování)
Když jsou nízké objemy nakupované a prodávané měny.

Time Value (časová hodnota)
V opcích je hodnota prémie založena na množství času, zbývajícího do vypršení smlouvy, a na nestálosti podkladové smlouvy. Časová hodnota představuje tu část prémie, která přesahuje vnitřní hodnotu. Časová hodnota klesá s přibližováním vypršení opce a/nebo jestliže se vývoj ceny podkladové smlouvy stává méně nestálým.

Two-Way Price (dvoucestná cena)
Sazby, ve kterých je uváděna poptávka i nabídka


U

US Prime Rate (základní sazba USA)
Sazba, za kterou budou americké banky půjčovat svým primárním podnikovým zákazníkům.


V

Value Date (datum účinnosti)
Datum vyrovnání okamžitého nebo budoucího obchodu

Volatility (nestálost)
Míra cenového kolísáníIQ Trade 2022


Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.


© Vytvořil: Tvorba stránek Brno

Odkazy označené tímto symbolem: odkazují na obsah třetích stran. Poskytovatel odkazu nenese odpovědnost za webovou stránku, na kterou se dostanete přes odkaz.